MASS SCHEDULE

Saturday
   5:30 p.m., English
   7:00 p.m., Spanish

Sunday
   7:30 a.m., Vietnamese
   9:00 a.m., English
   10:30 a.m., English
   12:00 p.m., Spanish

Weekdays
Monday - Friday
   6:30 a.m.
   8:30 a.m.
Saturday
   8:30 a.m.

Daily Readings

   English and Spanish
   Vietnamese


Welcome / Mission

Parish Membership

Weekly Bulletin

Parish Directory

Contact Us

FormsThông báo ghi danh học Giáo Lý cho trẻ em

Chúng tôi sẽ bắt đầu ghi danh cho các em theo học lớp Giáo Lý cho niên khóa 2021-2022 sau mỗi Thánh Lễ Việt Nam vào ngày Chúa Nhật trong tháng 7. Chúng tôi sẽ phát đơn và nhận đơn ghi danh mỗi Chúa Nhật từ lúc 8:30 sáng đến 9:00 giờ sang bên cạnh nhà thờ. Các lớp học sẽ được khai giảng vào đầu tháng 10. Chúng tôi sẽ thông báo sau về ngày và giờ của các lớp học.


eg
stc
tim
plife
fpantry
gshop
dc
cl